Podstawa programowa dla klas I - III System Oceniania w klasach I - III Koło j.angielskiego-kl II, III Klasa I Klasa II a Klasa IIb Klasa IIc Klasa III a klasa III b Klasa IV a Klasa IV b Klasa V Klasa VI a Klasa VI b Przedmiotowy System Oceniania w klasach IV-VI TECHNIKA, MUZYKA, PLASTYKA ZAJĘCIA WOKALNE RELIGIA KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. IV - VI zadania z matematyki na konkurs mat-inf Konkursy CIEKAWE LINKI ZIELNIK Rada Rodziców 2015/2016 IV FESTIWAL PIOSENKI ROMANTYCZNEJ

Klasy

Konkursy

Wojewódzki Konkurs Poetycki „Bursztyn zamknięty w słowach” dla klas I-VI

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie poetyckim organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 12 w Gdańsku

Konkurs polega na samodzielnym napisaniu wiersza zgodnego z tematem konkursu: „Bursztyn zamknięty w słowach”.
Termin nadsyłania prac – do 21 kwietnia 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu na początku maja 2017r.

Regulamin

Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej na Wielkanocną Kartkę Świąteczną - dla uczniów klas II.

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów, klas II do udziału w Konkursie Grafiki Komputerowej na Wielkanocną Kartkę Świąteczną wykonaną w Edytorze Grafiki Paint.

CELE KONKURSU:
1. popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży,
2. pokazanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki,
3. podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie. Prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. gif, jpg, png) wg schematu: imię_nazwisko_klasa (np. Jan_Kowalski_IIA).
Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów, takich jak: cliparty, zeskanowane ilustracje, itp.

TERMIN:
Prace należy przesyłać do 16.03.2017r. na adres:
as.korczynscy@wp.pl

Agnieszka Korczyńska

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

REGULAMIN

XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem
„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży (zwanego dalej Konkursem) jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z wydziałami ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich. 
Adres Organizatora: 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.
2. Koordynatorem Konkursu w imieniu Organizatora jest Wydział Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego, tel. 22 5233962, 22 5233110, e-mail: ekrasniewska@kgpsp.gov.pl.
3. Cele i zadania Konkursu.
Głównym zadaniem Konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne są przemyślenia autorów 
i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi realizowaną przez funkcjonariuszki 
i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem jest również ukazanie strażaków -ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. 
4. Informacje konkursowe.
Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl, w zakładce „Konkursy/plastyczne”. 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, w tym do uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz oddziałów integracyjnych. Uczestnicy w chwili przystąpienia do Konkursu nie mogą mieć ukończonego 18 r. ż.
Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową. Praca konkursowa może być wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane. 
Prace oceniane będą w następujących kategoriach: 
I grupa – autorzy w wieku od 6. do 9. r. ż.,
II grupa – autorzy w wieku od 10. do 13. r. ż.,
III grupa – autorzy w wieku od 14. do nieukończonego 18 r. ż.,
IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, którzy nie ukończyli 18 r. ż. 
W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które przeszły wszystkie szczeble określone regulaminem oraz spełniają wymagania zawarte w regulaminie.
Prace przysyłane bezpośrednio do Komendy Głównej PSP z pominięciem etapów powiatowego i wojewódzkiego nie będą uwzględniane w konkursie.
 5. Komitety organizacyjne powoływane są na każdym etapie Konkursu.
6. Do zadań komitetów organizacyjnych należy: 
a. komitet powiatowy:
- ogłoszenie Konkursu w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu; 
- podanie postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych, 
- przeprowadzenie eliminacji (powołanie komisji konkursowej, sporządzenie protokołu z pracy komisji),
- przekazanie protokołu i wybranych prac konkursowych do wojewódzkiego komitetu organizacyjnego,
b. komitet wojewódzki:
- ogłoszenie Konkursu w szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa; 
- podanie postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych, 
- przeprowadzenie eliminacji (powołanie komisji konkursowych, sporządzenie protokołów 
z prac komisji),
- przekazanie protokołu i wybranych prac konkursowych do komitetu na poziomie centralnym,
c. komitet na poziomie centralnym:
- ustalenie terminów eliminacji na poszczególnych etapach określonych w niniejszym regulaminie, 
- przeprowadzenie wyboru najlepszych prac konkursowych z nadesłanych przez komitety wojewódzkie (powołanie komisji konkursowej, sporządzenie protokołu z prac komisji),
- oficjalne ogłoszenie wyników na stronie www.straz.gov.pl. 
7. Komisje Konkursowe.
W składach komisji powinni zasiadać m.in. nauczyciele plastyki lub artyści plastycy, z praktyką 
w pracy z dziećmi lub młodzieżą. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza. Zadaniem komisji konkursowej jest:
a. ocena prac pod względem zgodności z tematem, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania, 
b. ustalenie wyników eliminacji,
c. sporządzenie protokołu z wynikami według kolejności miejsc w grupach i przesłanie go wraz 
z pracami do komitetu organizacyjnego wyższego szczebla,
d. poinformowanie opiekunów lub nauczycieli o wynikach eliminacji.
Orzeczenie Komisji Konkursowej jest ostateczne.
8. Eliminacje konkursowe.
Szkoły i inne placówki edukacyjne przekazują do siedziby Starostwa Powiatowego, właściwego dla ich działalności, dowolną liczbę wybranych prac plastycznych. 
Kryteriami wyboru prac są: 
a. zgodność z tematem, 
b. poziom artystyczny, 
c. jakość i staranność wykonania. 
Przebieg poszczególnych eliminacji koordynują wyznaczeni pracownicy wydziałów ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, w sposób zapewniający ich sprawne przeprowadzenie przed finałem centralnym. 
9. Terminy poszczególnych etapów: 
a. powiatowe (starostwa powiatowe) – do 31 marca 2017 r. szkoły przesyłają prace plastyczne podzielone na poszczególne kategorie; 
b. wojewódzkie (WBiZK UW) – do 10 maja 2017 r. z powiatów do WBiZK UW wysłanych zostanie maksymalnie po 5 prac z każdej z 4 kategorii; 
c. centralne – WBiZK UW przesyłają po 5 prac finałowych z każdej z 4 grup do 7 czerwca 2017 r. (wraz z załączonymi protokołami z prac komisji szczebla wojewódzkiego) na adres:
Komenda Główna PSP, Wydział Prewencji Społecznej
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
d. posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej (KG PSP) – 19 czerwca 2017 r. 
10. Wyłonienie laureatów.
Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich prac nadesłanych z poszczególnych województw po 3 najlepsze prace w 4 kategoriach (I, II, III miejsca) oraz 4 wyróżnienia. 
Lista laureatów ukaże się w czerwcu 2017 r. na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego we wrześniu 2017 r.
11. Technika i format wykonanych prac.
Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) oraz plasteliny. 
Dopuszczalny format prac konkursowych to: A4, A3. 
12. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Prace finałowe mogą być eksponowane na wystawach organizowanych przez Komendę Główną PSP oraz zamieszczone w galerii na stronie internetowej www.straz.gov.pl. Mogą być również wykorzystane do projektowania materiałów popularyzatorskich opracowywanych przez KG PSP. Wszystkie nadesłane prace stają się własnością KG PSP i mogą być wykorzystywane do promocji Państwowej Straży Pożarnej. Prace, które nie zostały zakwalifikowane do następnego etapu pozostają do dyspozycji KG PSP przez okres 3 m-cy po uprzednim przeprowadzeniu pełnej anonimizacji danych osobowych zawartych 
w tabeli naklejonej na odwrocie pracy konkursowej w poz. 1 i 5. Po tym okresie prace mogą być wykorzystywane do promocji bezpieczeństwa oraz Państwowej Straży Pożarnej przez urzędy wojewódzkie oraz starostwa powiatowe. Prace nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.
13. W tabelce z danymi dołączonej do pracy plastycznej rodzic lub opiekun prawny składa podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.
14. Do kopii protokołu (jeżeli jest taka tworzona), który pozostaje w danej jednostce po przeprowadzeniu eliminacji na poszczególnych szczeblach należy dołączyć kserokopię tabelki zawierającej dane osobowe autora pracy oraz zgodę rodzica lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonych eliminacji.
15. Informacje końcowe.
Regulamin, wzór protokołu oraz formularz zgłoszeniowy (do wydrukowania i naklejenia na odwrocie pracy konkursowej) znajdują się na stronie www.straz.gov.pl/konkursy/plastyczne. Sytuacje nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo, 
w uzasadnionych przypadkach, do zmiany postanowień regulaminu, o czym powinien powiadomić na stronie internetowej www.straz.gov.pl.
16. Integralną część regulaminu konkursu stanowią:
a. Załącznik nr 1. Zasady dot. ochrony danych osobowych.
b. Załącznik nr 2. Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.
c. Załącznik nr 3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
d. Załącznik nr 4. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.


Formularz zgłoszeniowy
XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
dla Dzieci i Młodzieży 2017 
pod hasłem 
„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”
Lp. Dane autora pracy
1. Imię i nazwisko 
2. Wiek 
3. Grupa I II III IV

4. Nazwa szkoły lub placówki oświatowej

Ulica: Numer:
Kod pocztowy: Miejscowość:
Powiat: Województwo:
5. Nauczyciel (opiekun) Imię i nazwisko 
Tel. kontaktowy 
6. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora na wszystkich szczeblach eliminacji na potrzeby XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) poinformowana(y) 
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, 
jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

……………..…………………................................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk drukowanymi literami. Wypełnioną tabelkę proszę przykleić na odwrocie pracy konkursowej. 
Praca konkursowa bez dołączonej wypełnionej prawidłowo tabelki nie będzie dopuszczona do Konkursu.

Przyrodniczy Konkurs Plastyczny- „Zwierzęta w mieście”

regulamin konkursu plastycznego "Zwierzęta w mieście"

Prace oddajemy pani Katarzynie Talkowskiej do dnia 11 maja 2017

Wojewódzki Konkurs "Pinokio"

ZSO nr 8 we współpracy z Operą Bałtycką zapraszają uczniów klas 4-6 do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie "Słynny pajacyk Pinokio". Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

REGULAMIN_KONKURSU_PINOKIO.pdf

VIII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „Świat wokół mnie” GDYNIA 2017

VIII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „Świat wokół mnie” GDYNIA 2017

Regulamin

Prace oddajemy pani Katarzynie Talkowskiej do dnia 30.03.2017 (termin został wydłużony)

Konkurs matematyczno-plastyczny dla klas 1-6

Zapraszamy do udziału w etapie szkolnym ogólnopolskiego konkursu matematyczno-plastycznego dla uczniów szkół podstawowych "Matematyka - Lubię to".
Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracy na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej lub mieszanej) w formacie A4 lub A3.
Każdy uczestnik nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.
Kategorie wiekowe: I - III oraz IV - VI


Prace wykonane należy dostarczyć do 9 grudnia 2016 (piątek) do Pani Małgorzaty Pięta lub Pani Magdaleny Piasecznej

Zachęcamy do udziału i zapoznaniu się z regulaminem na stronie www.snm.edu.pl/p/konkurs-matematyka-lubie-to.html

TRIATHLON MATEMATYCZNY

Uwaga!
Zapraszamy do udziału w konkursie matematycznym dla klas 1-6.

Wystartował już "2. TRIATHLON MATEMATYCZNY". Można już rejestrować się na platformie konkursowej:
http://triathlon.matzoo.pl

Od 27 listopada do 17 grudnia: przez 3 tygodnie, co niedzielę na stronie internetowej konkursu publikowane będą zadania do rozwiązania przez uczestników. Wśród uczniów, którzy prawidłowo rozwiążą wszystkie konkurencje rozlosowane zostaną nagrody. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zachęcamy do zarejestrowania się na platformie konkursowej i zmierzenia się z przygotowanymi dla Was wyzwaniami.

XXIII Pomorski Konkurs Literacko-Plastyczny -Gwiazdka tuż...tuż

Gwiazdka_tuz_2016.docx

Prace oddajemy pani Agnieszce Korczyńskiej

 

Szkolny Konkurs Plastyczny-„MOJA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”.

Po raz kolejny organizowany jest wśród uczniów naszej szkoły konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną pt.:

„MOJA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się ze swoimi pracami do Pani Angeliki Ptach do 09.12.2016r.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU „MOJA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Cele konkursu:

-promowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

-kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie kształtowanie postaw twórczych,

-kreatywności, innowacyjności,

-śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań

Warunki uczestnictwa:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas.

Prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane:

– samodzielnie przez uczniów,

– w dowolnej technice,

– w formacie nie przekraczającym A5 (wielkość zwykłego zeszytu),

– Kartkę należy włożyć do koperty, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Kryteria oceny:

-Prace zbiorowe oraz nie podpisane nie wezmą udziału w konkursie.

-Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez Dyrektora szkoły.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Kiermaszu Świątecznego w dniu 16.12.2016.

Wielki Maraton Czytelniczy

 

Regulamin

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
  Dębogórze, ul. Pomorska 30
  81-198 Kosakowo
 • 58 6791325; 58 7319862
  fax 058 6791325
  nr telefonu służbowego pracownika Zespołu SP i SSM w Dębogórzu:
  sprawy Szkoły i Przedszkola
  p. Małgorzata Marjańska – 501 071 321

Galeria zdjęć